INFORMACIÓ ALS CLIENTS > INTRODUCCIÓTúnels manté constantment operatius els procediments i plans d'actuació per a situacions d'emergència.
 
 
Aquests procediments estan suportats per personal qualificat i amb experiència, 7 dies per setmana i 24 hores al dia, i estan dotats dels sistemes de seguretat, vigilància i control més avançats, incorporant-se constantment les tecnologies més modernes. També es disposa dels vehicles i màquines necessàries per garantir el servei continuat de la concessió.
Vialitat hivernal
+ info >


El correcte manteniment de les vies d'accés al Túnel en època hivernal és fonamental per assegurar un tràfic fluït i segur. Per aquesta raó, disposem d'un Equip de Vialitat Hivernal, amb els mitjans necessaris per donar resposta als episodis de nevades que es puguin presentar. 
Assistència mecànica
+ info >


Amb la finalitat de proporcionar una millor i més ràpida assistència mecànica, Túnels té un acord especial amb el RACC, el qual presta els seus serveis en tot l'àmbit de la concessió.
 
El servei RACC és gratuït per a tots els socis del RACC i per a aquelles companyies que tinguin conveni amb el RACC, en cas contrari, l'usuari haurà d'abonar a l'entitat col·laboradora la tarifa vigent del servei.
Transports especials (Túnel del Cadí)
+ info >


Tots els transports Especials tenen restringida la circulació a la carretera C-16 entre els PK 117,023 (intersecció de Bagà) i el PK 130,910 (enllaç amb la carretera C-162), inclòs el pas per l'interior del Túnel del Cadí, des del divendres a les 14 hores fins al diumenge a les 24 hores, totes les vigílies de festiu des de les 13 a les 24 hores i els festius des de les 0 a les 24 hores, d'acord amb la resolució publicada a l'efecte pel Departament d'Interior en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en la que s'estableixen les restriccions de circulació a Catalunya per a cada any.

Aquest tipus de transports requereixen d'autorització específica expedida pel Servei Català de Trànsit o per la Dirección General de Tráfico, per poder circular en per la Concessió de Túnel del Cadí.

Aquesta autorització, ha d'esser comunicada amb una antelació no inferior a set dies abans del primer pas del transport per la Concessió del Túnel del Cadí i la companyia encarregada de realitzar el transport, enviarà una còpia integra i legible de l'autorització emesa a l'efecte pel Servei Català de Trànsit o la Dirección General de Tráfico informant:
Del telèfon de contacte de la companyia.
 
  • Del telèfon de contacte de la companyia.
     
  • Del nom del tècnic responsable del transport.

L'enviament es farà al fax 972 89 06 62 de Túnel del Cadí
 
De forma complementària, cada vegada que la companyia encarregada del transport hagi d'utilitzar la Concessió del Túnel del Cadí i tot i que aquest hagi estat autoritzat, estarà obligada a comunicar el pas del/s vehicle/s al Centre de Control del Túnel del Cadí al telèfon 901 11 69 09 amb una antelació no inferior a 48 hores, informant a la vegada del número de resolució emesa a l'efecte pel Servei Català del Trànsit o la Dirección General de Tráfico, que obligatòriament romandrà a disposició de Túnel del Cadí.
 
No obstant, Túnel del Cadí es reserva el dret de no autoritzar el pas del transport per la Concessió si les característiques del comboi no s'ajusten a les reflectides en la esmentada autorització.
 
Igualment es pot denegar el pas del transport per motius meteorològics, d'intensitat de trànsit, de seguretat i sempre que concorrin situacions extraordinàries que desaconsellin el pas del transport.
 
Està prohibit el pas a l'interior del túnel sense autorització específica, en cada cas, de centre de control.
 
A tal efecte, aquests vehicles estan obligats a estacionar, abans del pas per l'interior del túnel, en les àrees d'espera específiques, degudament senyalitzades, situades a les boques d'accés al túnel, des d'on comunicaran a centre de control, per la telefonia interior, la seva presència i el numero de autorització del transport.
 
Els transports seran inspeccionats per part del Personal de Túnel del Cadí abans d'accedir a l'interior del túnel i s'informarà al conductor de les normes específiques de circulació per l'interior del túnel.
 
Com a norma general els vehicles que excedeixen de 3,80 metres d'ample no més circularan per l'interior del túnel en horari nocturn de 22 a 6 h. de dilluns a dijous no festius.
 
En cas de vehicles que excedeixen del pes reglamentari ( fins a un màxim de 85 Tn), el pas pels viaductes situats als PK 118+550; 120+964; 122+012 de la C-16 es realitzarà pel carril central.
 
En qualsevol cas:
  • Si es donés el cas que els vehicles autoritzats circulessin en comboi, no circularà més d'un vehicle a la vegada per l'interior del túnel ni pels viaductes.
  • La velocitat màxima de circulació per l’interior del túnel serà de 40 – 60 km/h depenent de les característiques tècniques del vehicle.
  • El vehicle serà escortat per davant per personal de Túnel del Cadí i per darrera pel vehicle auxiliar del transport especial durant el seu desplaçament.
 
Mercaderies perilloses (Túnel del Cadí)
+ info >


Tots els transports de mercaderies perilloses de qualsevol pes màxim autoritzat tenen restringida la circulació a la carretera C-16 entre els PK 117,023 (intersecció de Bagà) i el PK 130,910 (enllaç amb la carretera C-162), inclòs el pas per l'interior del Túnel del Cadí, des del divendres a les 14 hores fins al diumenge a les 24 hores, totes les vigílies de festiu des de les 14 a les 24 hores i els festius des de les 0 a les 24 hores, d'acord amb la resolució publicada a l'efecte pel Departament d'Interior en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en la que s'estableixen les restriccions de circulació a Catalunya per a cada any.
 
 
 
No obstant això, el Servei Català del Trànsit, sempre que no hi hagi cap altre via alternativa, podrà concedir autoritzacions especials per al pas d'aquesta mena de transports per als transportistes que, amb la sol·licitud prèvia raonada, justifiqui la necessitat de circular per aquest túnel.
 
Igualment, es pot restringir la circulació de aquests tipus de vehicles, per motius meteorològics, d'intensitat de trànsit, de seguretat i sempre que concorrin situacions extraordinàries que desaconsellin el pas del transport.
 
En tots els casos, per accedir a l'interior del túnel, és necessari l'autorització específica, del Centre de Control del Túnel del Cadí.
 
A tal efecte, aquests vehicles estan obligats a estacionar abans d'accedir a l'interior del túnel, en les àrees d'espera específiques, degudament senyalitzades, situades a les boques d'accés al túnel, des d'on comunicaran al centre de control , per la telefonia interior, la seva presència i les dades que es relacionen:

Número d'identificació de la matèria.
 
Número d'identificació del perill.
 
Si van carregats o buits.
 
Companyia a la que pertanyen i telèfon de la central.

Tots els vehicles de mercaderies perilloses que circulin carregats, ja sigui en direcció Cerdanya o Berguedà, seran inspeccionats abans d'entrar al túnel i escortats per personal de Túnel del Cadí durant el seu desplaçament per l'interior del túnel. Circularan amb els quatre intermitents encesos i la seva velocitat màxima de desplaçament no superarà els 60 km/h.
 
El desplaçament d'aquests vehicles pel túnel es farà de forma que quedi assegurat en tot moment que en l'interior del mateix mai circuli simultàniament més d'un vehicle d'aquestes característiques, bé estiguin aquests carregats o buits, ni tampoc poden creuar-se amb un transport especial.
 
Els transports d'aquestes característiques que circulin sense càrrega, es regiran igualment per les normes especificades, no obstant podran accedir a l'interior del túnel, de no existir circumstàncies que ho desaconsellin, sense escortar. Sempre amb autorització expressa de centre de control, qui realitzarà un seguiment detallat del vehicle amb l'ajut del circuit tancat de televisió durant el recorregut per l'interior del túnel.