SISTEMES DE SEGURETAT > SISTEMA D'ENERGIA < TORNAR
Sistema d'energia

Atès que molts sistemes instal·lats al túnel són crítics per a la seguretat, és molt important tenir un subministrament elèctric segur i de qualitat. Per això, tant als túnels de Vallvidrera com al de Cadí, disposem de diversos centres de transformació que garanteixen el subministrament. 
 
A més, en cadascun d’aquests centres de transformació hi ha instal·lat un Sistema d’ Alimentació Ininterrompuda (SAI) i un grup electrogen, de manera que en el cas que es produís un tall d’energia elèctrica, tots els elements de senyalització, control i emergència continuarien en funcionament. 
 
En el cas del túnel del Cadí, la instal·lació compta també amb una central hidroelèctrica acoblada a l’escomesa de la companyia elèctrica.