VEHICLES PESANTS I COMERCIALS

<  TORNAR
Què és?
 
Descompte del 100% sobre la tarifa vigent al peatge del Túnel del Cadí per a vehicles pesants i comercials quins titulars tinguin seu social o domicili fiscal a qualsevol dels municipis de les comarques de la Cerdanya, de l’Alt Urgell i del Berguedà.

Requisits
 
Requisits per a l'acreditació de la condició de beneficiari del descompte comercial del 100% en la tarifa aplicable al peatge del túnel del Cadí.

L’enviament a Túnels de la sol·licitud i la documentació requerida , comporta el reconeixement per part del sol·licitant d’haver llegit i acceptat les condicions per a l'aplicació del descompte del 100% als vehicles pesants i comercials, quins titulars tinguin seu social o domicili fiscal a les comarques de La Cerdanya, de l’Alt Urgell i del Berguedà. 
(Instruccions per a l'aplicació del descompte RP.pdf)
Instruccions per a l'aplicació del descompte RP.pdf
Descarregueu: Sol·licitud Descompte RP.pdf
Sol·licitud Descompte RP.pdf
És obligatori adjuntar amb la sol·licitud el document següent:
Declaració jurada RP.pdf
Declaració jurada RP.pdf

Funcionalitat del descompte
 
Per tal de poder gaudir del descompte, els autònoms i /o les empreses hauran de donar-se d’alta al programa de descompte per a vehicles pesants i comercials que desenvolupen la seva activitat a les comarques de La Cerdanya, del Berguedà o de l’ Alt Urgell, emplenant el formulari de sol·licitud que podran descarregar-se al nostre web, i aportant la documentació que acrediti el compliment de condicions que es detallen més endavant.
 
La presentació de la Sol·licitud i documentació es pot fer:

Personalment o per correu ordinari a les oficines de Túnels del Túnel del Cadí al costat del peatge en horari d’oficina.Ctra. C-16 km 129,5. 17538 Urús (Girona). Una vegada rebuda tota la documentació, es procedirà a la seva validació. L’activació del descompte del 100% serà efectiva dins dels cinc dies posteriors a la recepció de la documentació.
 
Els trànsits hauran de realitzar-se exclusivament per les vies manuals, no sent d’aplicació si es realitzen per vies dinàmiques o automàtiques.
 
Túnels emetrà un document d’acreditació on figuraran les dades personals del beneficiari (persona física o jurídica), la matrícula del vehicle, i el número de ViaT amb el que s’efectuarà el pagament al peatge. El document acreditatiu s’enviarà per correu electrònic.
 
En passar per la via manual, serà necessari mostrar al cobrador aquest document d’acreditació juntament amb la fitxa tècnica del vehicle, per tal de comprovar que la matrícula es correspon amb el registre autoritzat.
 
El sistema informàtic verificarà si la matrícula està vinculada al ViaT amb el que es realitza el trànsit, i sent un registre autoritzat, aplicarà de manera automàtica el descompte.
L’ interval de temps mínim entre dos trànsits realitzats amb el mateix ViaT, sobre qualsevol via manual, i en el mateix sentit de circulació no serà mai inferior a 45 minuts. En cas contrari es facturarà el trànsit.
 
En cap cas s’aplicarà el descompte als trànsits que hagin estat realitzats per vehicles d’una categoria diferent a la descrita en l’apartat de beneficiaris; ni a matrícules diferents a les registrades i autoritzades; ni amb mitjans de pagament diferents a l’acreditat al registre per aquell vehicle; ni als que no compleixin l’interval mínim de 45 minuts entre dos trànsits realitzats en el mateix sentit de circulació amb el mateix ViaT en qualsevol de les vies; ni a aquells trànsit que no es realitzin per les vies manuals.

Vigència del descompte comercial del 100%
 
La validesa de la condició de beneficiari tindrà caràcter anual, sent necessària la seva renovació i aportació novament de tota la documentació i formulari de sol·licitud. La no presentació de la documentació abans de la data de caducitat suposarà la baixa automàtica d’aquest descompte comercial.
 
El control de la data de caducitat serà per compte del beneficiari, no sent responsabilitat de Túnels el seu control i notificació.
 
L’ús indegut de la condició de beneficiari del descompte comercial provocarà la baixa automàtica del programa de descompte al titular del vehicle sigui persona física o jurídica amb caràcter permanent i irrevocable.